Informații utile


Cum ajungi masterand Formarea Formatorilor?

1. STRUCTURAREA DOSARULUI 


Documentele necesare pentru admitere sunt următoarele:

- fişă tip de înscriere;

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original şi copie pentru certificare conform cu originalul;

- diploma de licență în original şi copie pentru certificare conform cu originalul sau adeverință (în cazul promoției 2019);

- documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;

- foaie matricolă/ supliment la diplomă în original şi copie pentru certificare conform cu originalul;

- certificat de naștere în original şi copie pentru certificare conform cu originalul; - certificat de căsătorie în original şi copie pentru certificare conform cu originalul (unde este cazul);

- adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; - trei fotografii 3/4, color (numele scris pe verso);

- CI/pașaport în copie lizibilă;

- CV și dovezi care atestă activități și abilități academice ale candidatului (doar pentru programele de master din cadrul domeniului PSIHOLOGIE);

- dovada plății taxei de admitere.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de plată a taxei de admitere se va prezenta unul din următoarele documente:

- certificatele de deces ale părinților - copii legalizate (în cazul celor orfani de ambii părinți);

- adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);

- adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;

- adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susţinătorii legali ai candidatului.

- 2 coli A4;

- dosar plic alb.

Pentru studenții care urmează și un alt program de studii universitare de master se adaugă:

-adeverință din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget, perioada in care a beneficiat de bursă;

Pentru absolvenții unui alt program de studii universitare de master se adaugă:

-adeverinţă de la primul program de master absolvit cu specificarea numărului de ani efectuați la buget/taxă și a perioadei în care s-a primit bursă.


2. TAXE 

Taxă de admitere studii universitare de master - 250 lei

Taxe de școlarizare: 3600 lei pe an

Taxa se poate achita la orice bancă, în cont BCR deschis la sectorul 5 - RO 51 RNCB 0076010452620069 sau online, la adresa www.po.unibuc.ro, unde se selectează facultatea și tipul de taxă de admitere; taxa poate fi achitată și la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept). Pentru programele de studii la forma de învățământ IFR și TICE (IF) taxa se achită la sediul Departamentului CREDIS din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46.


3. ÎNSCRIERI

În anul 2019 admiterea la programul de master Formarea Formatorilor se realizează în perioada 10 - 18 iuli (luni - vineri 09:00 - 14:00 și sâmbătă - duminică 09:00 - 12:00).

Candidații se perezintă la sediul Facultății de Psihologie și Științele Educației: Șos. Panduri nr. 90, sector 5, București cu dosarul complet.

*Dacă rămân locuri disponibile.

4. INTERVIURI

Interviul va avea loc în perioada: 19 - 24 iulie 2019 și 13 - 17 septembrie*.

Proba de admitere constă în: Interviu tematic pe baza unei bibliografii

Media de admitere este formată din: Interviu din tematică - 60% + media examenului de licenţă - 40%

TEMATICĂ:

1. Formare si dezvoltare profesională: abordari, metode, specificități ale sistemelor de educație și formare continuă;

Bibliografie:

1. Ciolan, L. (2008). Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iasi: Polirom.

2. Ciolan, L. E. (2006). Dezvoltarea educației timpurii. Aplicații privind managementul proiectelor. București: Editura Universității din București.

3. Gherguţ, A., Ceobanu, C. (2009). Elaborarea şi managementul proiectelor în servicii educaţionale. Iaşi: Polirom.

4. Manolescu M. (2008). Elemente structurale ale curriculumului școlar, semnificații și acțiuni. Aplicații În vol. D. Potolea, I. Neacşu, R. Iucu, I.- O.Pânişoară(coord.). Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat şi gradul didactic II. Iaşi: Polirom.

5. Manolescu, M. (2005) Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Teorie şi practică. București: Credis.

6. Neacşu, I.(2008).Calitate în educaţie şi învăţământ. în vol. D. Potolea, I. Neacşu, R. Iucu, I.-O.Pânişoară(coord.). Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat şi gradul didactic II. Iaşi: Polirom.

7. Oprea, C. (2009). Strategii didactice interactive. București: Editura Didactică și Pedagogică.

8. Pânișoară, I.-O. (2010). Comunicarea eficientă - ediția a III-a revăzută și adăugită. Iași: Polirom.

9. Potolea, D. (2008). Evaluarea calităţii programelor de formare continuă; concepţie şi practici .În vol. D. Potolea, D. Carp( coord.). Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educaţiei permanente. Bucureşti: Editura Universităţii Bucureşti.

10.Tomșa, Gh. (2008). Asistența psihopedagogică în școală. Metode și tehnici de cunoaștere și caracterizare psihopedagogică a elevilor. În vol. D. Potolea, I. Neacşu, R. Iucu, I.-O.Pânişoară(coord.). Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat şi gradul didactic II. Iaşi: Polirom.

11.Vaughn, R. (2008). Manualul trainerului profesionist. Bucuresti: CODECS.

12.Vrășmaș, E. (1999). Educația copilului preșcolar. București: Editura Pro Humanitate. 13.***Curriculum pentru învățământul primar 2012/2013

14.***Metodologia din 29/09/2011 publicată în M.O., Partea I nr.739 din 20/10/2011 privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice.


5. ADMITERE ȘI IERARHIZARE

Clasificarea se face după principiul "media înaintea opțiunii (buget/taxă)". Candidații trebuie să specifice pe fișa de înscriere opțiunea pentru forma de finanțare BUGET sau/ ȘI TAXĂ( pot opta pentru ambele). Candidații sunt admiși în ordinea mediilor, până la completarea locurilor disponibile - buget/taxă.

La finalul anului de studiu, locurile de la buget se redistribuie în cadrul procesului de reclasificare, în funcție de performanța academică. Astfel, un student admis la taxă în anul I poate beneficia în anul urmator de un loc la buget, dacă performanțele academice îi permit acest lucru.

ETAPE CLASIFICARE ADMITERE

1. Stabilirea clasamentului în urma rezultatelor obținute la concursul de admitere se face conform principiului "media înaintea opțiunii (buget/taxă)" Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGET au obligaţia de a prezenta diplomele de bacalaureat şi licenţă în original, în termen de 2 zile de la data afișării rezultatelor, în cazul în care nu au depus originalul la înscriere. Neprezentarea diplomei în original la termen, duce la pierderea locului finanțat de la buget.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ vor prezenta:

- copia chitantei de achitare a sumei de 500 lei reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu - în contul RO 51 RNCB 0076010452620069 deschis la sucursala BCR, sector 5 Bucuresti.

-diplomele de bacalaureat şi licenţă în original (pentru candidații care nu urmează şi un alt program de masterat)

-diplomele de bacalaureat şi licenţă în copie certificată conform cu originalul și adeverință de admis /student (pentru candidații care au fost admiși / urmează şi un alt program de masterat și nu au depus documentele la inscriere) Neprezentarea la termen a documentelor menționate pentru confirmarea locului cu taxă, duce la pierderea locului.

2. Stabilirea clasamentului după perioada de confirmare a locului ocupat se face pastrând principiul "media înaintea opțiunii (buget/taxă)". Candidații care în urma reclasificării se vor afla pe lista de așteptare vor putea solicita ocuparea unui loc, prin redistribuire, la un alt program din cadrul grupului de programe la care au candidat (dacă vor mai fi locuri disponibile), în baza unei cereri depuse la Secretariat.

3. Doar candidații care au depus solicitări pentru ocuparea unui loc rămas disponibil vor fi clasificați, strict în ordinea mediilor obținute la concursul de admitere, rezultând astfel clasamentul final.